Meer informatie

Wat is II3050

De energie- en grondstoffentransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, werken we aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot of misschien wel netto broeikasgassen vastlegt. Deze transitie vergt ingrijpende veranderingen en betekent dat wij ons energiesysteem opnieuw vorm moeten geven.

Naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050

Er zijn verschillende eindbeelden denkbaar voor hoe een klimaatneutraal energiesysteem er in 2050 uit kan komen te zien. Om deze verschillende routes te verkennen, voeren Alliander, Coteq, Enexis, Gasunie, Rendo, Stedin, TenneT en Westlandinfra de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 (II3050) als sinds 2019 uit. Voor deze studie worden externe experts, relevante brancheverenigingen en overheidsinstanties betrokken voor input en consultatie.

De verschillende routes hebben met elkaar gemeen dat ze ambitieus zijn. Ze vereisen een snelle afbouw van fossiele bronnen, een snelle groei van de productie van hernieuwbare energie en een transformatie van de industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouwsector. Deze transformatie vergt systeemveranderingen. En dat gaat verder dan alleen het energie- en grondstoffensysteem. Om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen, zijn ook maatschappelijke veranderingen nodig, die invloed hebben op hoe wij wonen, reizen, eten, consumeren en hoe onze leefomgeving eruitziet.

De netten voor gassen, elektriciteit en warmte moeten op de schop en in de systeemstudie II3050 wordt deze mogelijke impact op ons energiesysteem en de infrastructuur in kaart gebracht.

Scenariorapport

In maart 2023 is de tussenrapportage van de tweede editie van II3050 gepubliceerd en aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. Deze scenariorapportage schetst 4 mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem.

De scenario’s variëren van een focus op strakke regulering en collectieve techniekkeuzes tot een meer marktgeoriënteerd perspectief en gevarieerde techniekkeuzes. Dit alles met als doel inzicht te krijgen in de bandbreedte van de behoeften aan flexibiliteitsmiddelen en infrastructuur.

De scenariorapportage biedt al een groot aantal inzichten, conclusies en aanbevelingen die in de managementsamenvatting terug te vinden zijn.

De conclusies en aanbevelingen uit dit scenariorapport gaan nog niet in op de impact die de geschetste ontwikkelingen in de scenario’s hebben op de energie-infrastructuur. Deze impact wordt met de consequenties voor kosten, ruimte, menskracht en materialen in het eindrapport geschetst. Het eindrapport van II3050 is in oktober 2023 opgeleverd.

Door de grote verscheidenheid aan invalshoeken, zienswijzen en expertise op basis waarvan de scenario's zijn vormgegeven, zijn deze van grote waarde voor alle partijen die werken in de energiesector. Wij moedigen iedereen die werkzaam is in de energietransitie aan, om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kennis en onderliggende data. Om deze reden is deze scenariostudie als tussenrapportage gepubliceerd.

Lees hier de tussenrapportage.

Eindrapport II3050 tweede editie

Het eindrapport van de tweede editie van II3050, is in oktober 2023 gepubliceerd. Hierin zijn onder meer interessante variantanalyses uitgevoerd op de scenario’s en wordt dieper ingegaan op de haalbaarheid en maakbaarheid van de scenario’s. Zo komen oa de benodigde ruimte en kosten van de vier scenario’s aan bod.

Eindrapport II3050

In oktober 2023 is het eindrapport van de tweede editie van II3050 gepubliceerd. Hierin zijn onder meer interessante variantanalyses uitgevoerd op de scenario’s en wordt dieper ingegaan op de haalbaarheid en maakbaarheid van de scenario’s. Zo komen oa de benodigde ruimte en kosten van de vier scenario’s aan bod.

Download hier het II3050 eindrapport
Download hier de bijlagen eindrapport

Eerste editie II3050

In april 2021 is de eerste editie van II3050 gepubliceerd. Alle eerdere rapportages zijn hieronder te downloaden:

Download hier het volledige eerste rapport

Download hier de bijlagen

>