Disclaimer

Disclaimer

The provided datasets have been created as part of the Integrated infrastructure outlook study (II3050) and for the purpose of exploratory energy system analyses. Each file contains per category and for the energy carriers electricity, hydrogen and methane a set of profiles (reflecting the assumed behavior of different supply, demand and flexibility) and regional distribution keys (reflecting the assumed locations) at the level of Dutch municipalities. Due to confidentiality reasons, the regionalization of the industry is only provided in an aggregated form at the level of industry clusters.

All profiles originate from the Energy Transition Model (ETM) and can also publicly be accessed via the respective scenario links provided in the II3050 report. For processing reasons they have been grouped to logical categories. The assumed future locations of supply, demand & flexibility are grouped to the same categories and are based on different data sources and criteria-based estimates. Please note that due to the long-term study scope they do not represent accurate predictions, concrete proposals or specific plans, but should be regarded as one of many regional implementations of the national scenarios. They are mainly useful for analyzing the impact of national or supra-regional impact, but less for very locally specific analyzes or studies.

In case (parts of) the provided data is published for example as part of other studies and / or analyses, please make sure to correctly reference to the II3050 study as source.

Disclaimer:

De aangeboden datasets zijn bepaald als onderdeel van de Integrale infrastructuurverkenning (II3050) ten behoeve van verkennende energiesysteemanalyses. Elk bestand bevat per categorie en voor de energiedragers elektriciteit, waterstof en methaan een set profielen (die het veronderstelde gedrag van de verschillende vraag, aanbod en flexibiliteit weergeven) en regionale verdeelsleutels (die de veronderstelde locaties weergeven) op het niveau van Nederlandse gemeenten. Om vertrouwelijkheidsredenen is de regionalisatie van de industrie alleen in geaggregeerde vorm op het niveau van industrieclusters aangegeven.

Alle profielen zijn afkomstig van het Energy Transition Model (ETM) en zijn ook publiek toegankelijk via de respectievelijke scenariolinks in het II3050 rapport. Om procesredenen zijn ze gegroepeerd in logische categorieën. De veronderstelde toekomstige locaties van vraag, aanbod en flexibiliteit zijn gegroepeerd in dezelfde categorieën en gebaseerd op verschillende gegevensbronnen en op criteria gebaseerde schattingen. Houd er rekening mee dat ze vanwege het lange termijn scope van de studie geen nauwkeurige voorspellingen, concrete voorstellen of specifieke plannen representeren, maar beschouwd moeten worden als één van vele mogelijke regionale uitwerkingen van de nationale scenario's. Ze zijn daarmee primair bruikbaar voor het analyseren van de landelijke en bovenregionale impact, en minder voor heel lokaal specifieke analyses of studies.

Als (delen van) de verstrekte gegevens worden gepubliceerd bijvoorbeeld als onderdeel van andere studies en/of analyses, zorg er dan voor dat er correct wordt verwezen naar de II3050-studie als bron.

>